Oferta Dziennego Domu Pomocy

Wszystkie poniższe terapie/treningi/zajęcia uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy w Centrum Alzheimera.

Celem wszystkich zajęć jest możliwe jak najszersze wsparcie osób pensjonariuszy i stworzenie im bezpiecznych i przyjaznych warunków sprzyjających poprawie samopoczucia i podniesieniu poziomu samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym. Celem zajęć jest podtrzymanie jak najdłużej jest to możliwe pamięci i koncentracji u pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy.

Trening umiejętności poznawczych

Stymulowanie procesów poznawczych (głównie poprawa pamięci, funkcjonowania wzrokowo-przestrzennego, myślenia, koncentracji, funkcji językowych), ulegających stopniowemu pogarszaniu się wraz z postępem choroby. Trening polega na systematycznym wykonywaniu ćwiczeń dostosowanych do umiejętności poszczególnych pensjonariuszy, tak by wykorzystać wszystkie ich potencjalne możliwości oraz poprawić komfort życia zarówno samego pensjonariusza, jak i jego opiekuna.

Terapia reminiscencyjna

Wykorzystuje pamięć dawną i różnorodne skojarzenia do pobudzania pamięci i angażowania starszych ludzi w rozmowę o ich życiu w przeszłości. Polega na odwoływaniu się do przeżyć i doświadczeń z przeszłości pensjonariusza przy użyciu różnego rodzaju bodźców takich jak: stare fotografie, ważne wydarzenia, przedmioty dawniej używane, filmy, nagrania z czasów młodości pensjonariusza.

Gdy zawodzi pamięć świeża, reminiscencja pomaga w osiąganiu równowagi, poczucia sensu i bezpieczeństwa oraz kontroli nad życiem pensjonariuszy. Opowiadanie historii z przeszłości jest próbą pogodzenia się z nieustającym przemijaniem, a sam akt opowiadania o sobie posiada ogromny potencjał terapeutyczny.

Poradnictwo psychologiczne

Forma pomocy kierowana do osób przeżywających kryzysy życiowe lub trudności adaptacyjne. Zazwyczaj odbywa się w formie kilku spotkań z psychologiem, których głównym celem jest zdiagnozowanie potrzeb danej osoby, zrozumienie problemu i zaplanowanie konkretnych kroków zmierzających do jego rozwiązania.

Poradnictwo psychologiczne jest pomocne w sytuacji, gdy dana osoba potrzebuje wsparcia w związku z aktualną sytuacją życiową, zmianami życiowymi, pojawiających się trudnościach. Przebiega w kilku fazach:

 • diagnoza problemu, to znaczy zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi,
 • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego istnieniem,
 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności,
 • wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach.

Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią; jest to krótka relacja z psychologiem nastawiona na rozwiązanie konkretnej trudności.

Terapia wspierająca dla pensjonariuszy

Celem terapii jest odzyskanie równowagi emocjonalnej pensjonariusza, dzięki której może on funkcjonować w sposób jak najbardziej zbliżony do normalnego. Następują tu próby łagodzenia objawów, wzmocnienia mechanizmów obronnych oraz wypracowywania lepszych mechanizmów kontroli, które mogą się wiązać z tłumieniem emocji. Dotyczy to również redukowania zewnętrznych źródeł stresu.

Terapia tańcem i ruchem (zwana również metodą DMT od ang. Dance Movement Therapy)

Innowacyjna w Polsce metoda terapeutyczna, łącząca ruch, taniec i werbalną pracę psychologiczną w procesie terapii. Metoda ta opiera się na naturalnej umiejętności i skłonności każdego człowieka do aktywności ruchowej i poruszania się w rytm muzyki, niezależnie od wieku, poziomu sprawności fizycznej i umysłowej. Celem pracy psychologicznej tą metodą jest zintegrowanie osoby w wymiarze cielesno-emocjonalno-intelektualno-społecznym.

Terapia tańcem i ruchem jest nurtem terapeutycznym zapoczątkowanym w USA i Anglii w latach 40-tych XX wieku. Obecnie w wielu krajach m.in. USA, Anglii i Francji jest uznaną i cenioną metodą terapeutyczną, wchodzącą w skład oferty wielu placówek medycznych i edukacyjnych. W USA i Anglii ze względu na swoją wartość została wyodrębniona i wprowadzona jako niezależny kierunek studiów wyższych. Terapia tańcem i ruchem jest jedną z uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia form terapii.

Terapia tańcem i ruchem dla osób chorujących na Alzheimera:

Ruch i taniec są niewerbalnymi formami ekspresji siebie dlatego też stanowią niezwykły potencjał do pracy nad sobą w szczególności dla osób chorujących na Alzheimera, które poprzez problemy z pamięcią, koncentracją i ogólny spadek funkcjonowania doświadczają izolacji społecznej. Poprzez terapię następuje odbudowanie obrazu własnego ciała i poprawa relacji z otoczeniem. Celem terapii tańcem i ruchem nie jest swobodne poruszanie się czy osiąganie perfekcji ale odkrywanie nowych dróg bycia i odczuwania oraz otworzenia dojścia do uczuć które nie mogą być zwerbalizowane.

Terapia tańcem i ruchem dla osób chorujących na Alzheimera skupia się przede wszystkim na fizjologicznych aspektach wieku starczego. Ważny jest element fizycznego ćwiczenia ciała, doboru właściwych doświadczeń ruchowych – np. powrót w ruchu do czynności życiowych takich jak pranie, zmywanie, zrywanie jabłek, kołysanie dziecka. Poprzez takie doświadczenia dochodzi do większej aktywności mięśniowej (napinania, rozluźniania), który sprzyja aktywacji pamięci, emocji, pozwala na dzielenie się z innymi doświadczeniem, wymianę doświadczeń nazywania emocji oraz wprowadzanie interwencji terapeutycznych, w atmosferze pełnej akceptacji i zrozumienia ze strony grupy i terapeuty.

W terapii tańcem i ruchem osoby starsze mogą doświadczyć aktywności własnego ciała mimo jego limitów ruchowych.

Najważniejsze korzyści z terapii tańcem i ruchem dla osób chorujących na Alzheimera:

 • poprawa pamięci i koncentracji m.in. poprzez pobudzanie wspomnień oraz pobudzanie pamięci ciała i wykonywanych przez całe życie ruchów,
 • obniżenie poziomu izolacji społecznej przy jednoczesnym podniesieniu poziomu wspólnotowości,
 • poprawa interakcji międzyludzkich -podniesienie poziomu bycia zrozumianym, usłyszanym, zobaczonym, ważnym dla innych osób,
 • wymiana doświadczeń, wspomnień i wrażeń pomiędzy członkami grupy,
 • zwiększenie ekspresji emocji,
 • zmniejszenie napięcia, lęku i niepokoju,
 • podniesienie poczucia własnej wartości,
 • zwiększenie orientacji w czasie i przestrzeni,
 • pobudzanie dawnych nawyków ruchowych,
 • zaspokojenie potrzeby ruchu i poprawa kondycji fizycznej,
 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i emocje,
 • podniesienie jakości życia.

Terapia poprzez sztukę

Metoda arteterapii, w której poprzez wykorzystanie różnych technik i materiałów plastycznych pracuje się z emocjami osoby chorej na Alzheimera, ich bezpiecznym wyrażaniem i akceptacją. Terapia poprzez sztukę jest niezwykle cenną formą pracy terapeutycznej dla osób, które w sposób werbalny nie potrafią/nie mogą uzewnętrzniać swoich emocji, przeżyć wewnętrznych i odczuć.

W trakcie zajęć są wykorzystywane następujące techniki i materiały plastyczne: malarstwo akwarelą, plakatówkami, akrylem, malarstwo na różnych fakturach (np. papier, drewno) i przy użyciu różnych narzędzi (np. pędzle, dłonie, papier, kawałki materiału), technika collage, papieroplastyka (np. origami, quilling, scraftbooking), biosztuka (wykorzystywanie surowców wtórnych np. robienie wikliny z papieru), rzeźbienie przy użyciu różnych mas plastycznych typu masa solna, glina, masa kukurydziana, papier mache, gips, wykonywanie prostych grafik i konstrukcji przestrzennych z użyciem różnych materiałów (np. budowa modelu z drutu, gipsu i materiału).

W terapii poprzez sztukę najważniejszym czynnikiem terapeutycznym jest sam proces twórczy a nie efekt końcowy zrobionej pracy. Proces twórczy służy werbalizacji pozytywnych i negatywnych emocji, ekspresji twórczej pensjonariusza, pozwala odreagować nagromadzone emocje i zrelaksować się. Proces twórczy zwiększa również poczucie własnej sprawczości np. poprzez samodzielne kształtowanie różnych mas plastycznych. Terapeutyczny jest kontakt dotykowy z materiałami o różnych fakturach, bogactwo doznań wzrokowych - kolory, możliwość wyrażenia swoich emocji i stanu wewnętrznego poprzez różne ruchy pędzla, gesty i mimikę twarzy.

Najważniejsze korzyści wynikające z tej formy terapii dotyczą możliwości wyrażenia swoich emocji i swojego stanu wewnętrznego, wzbudzania i przypominania pozytywnych emocji oraz sprzyjają nawiązywania relacji oraz integracji w grupie. Zajęcia arteterapeutyczne sprzyjają również podnoszeniu umiejętności podejmowania decyzji oraz ćwiczeniu pamięci zarówno krótko jak i długotrwałej.

Trening umiejętności codziennych

Zajęcia obejmują tematykę dotyczącą nauki orientacji w otaczającej rzeczywistości, funkcjonowania w nowym miejscu jakim jest DDP, utrzymywania higieny osobistej oraz doskonalenie czynności samoobsługowych. W bardziej zaawansowanym etapie zajęcia obejmują również elementy treningu pamięciowego – m.in. orientacje w czasie i przestrzeni, trening podstawowych informacji dotyczących pensjonariusza np. imię i nazwisko, wiek, adres, imiona najbliższych członków rodziny itp., typowy plan dnia np. jakie czynności wykonujemy w danej części dnia. Ważnym aspektem zajęć jest również podtrzymywanie umiejętności szanowania innych osób, ich przestrzeni osobistej i własności.

Najważniejszymi korzyściami wynikającymi z zajęć jest zwiększenie poziomu samodzielności w życiu codziennym, podniesienie umiejętności samodyscypliny, zaspokojenie potrzeb akceptacji i bezpieczeństwa oraz integracji w grupie.

Trening kulinarny

Terapia zajęciowa polegająca na wspólnym przygotowywaniu przez pensjonariuszy prostych potraw, takich jak: sałatki, ciasta, desery, przekąski itp. W trakcie zajęć, pod okiem terapeuty, uczestnicy przypominają sobie i podnoszą umiejętności zachowania bezpieczeństwa w kuchni, posługiwania się produktami spożywczymi, naczyniami oraz urządzeniami AGD, nakrywania stołu oraz sprzątania po posiłku. Uczestnicy wspólnie przypominają sobie również ulubione potrawy z dzieciństwa, omawiają popularne potrawy z różnych regionów Polski oraz uczą się nowych przepisów. Zwieńczeniem zajęć jest wspólna konsumpcja przygotowanej potrawy lub deseru.

Najważniejsze korzyści wynikające z zajęć dotyczą podniesienia poczucia „bycia potrzebnym” i „bycia zauważonym”. Udział w zajęciach wpływa na podniesienie poziomu zaradności życiowej oraz samodzielności w czynnościach dnia codziennego. Bardzo ważną korzyścią wynikająca z zajęć jest również integracja uczestników wynikająca ze wspólnej celebracji posiłku oraz podniesienie poziomu współpracy i współdziałania wewnątrz grupy.

Trening kulinarny

Terapia wykorzystująca szeroko pojętą literaturę - teksty terapeutyczne, opowiadania z morałem, baśnie, wiersze, mity itp. Zajęcia obejmują wspólne czytanie tekstów, zarówno przez terapeutę jak i pensjonariuszy, słuchanie wybranych fragmentów audiobooków a następnie opowiadanie przez pensjonariuszy usłyszanego fragmentu tekstu. Podczas zajęć są również wykorzystywane różne gry i zabawy z tekstem wspomagające koncentrację i pamięć. W pracy z osobami z zaburzeniami pamięci, szczególnie cenna jest praca z tekstami literackimi pozwalającymi wrócić do okresu dzieciństwa i młodości.

Najważniejszymi korzyściami płynącymi z tych zajęć jest podniesienie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, zwiększenie poziomu koncentracji oraz poprawa pamięci. Ważnym aspektem jest również możliwość powrotu do przyjemnych i pozytywnych emocji z okresu dzieciństwa i młodości.

Muzykoterapia i relaksacja

Zajęcia opierają się na elementach treningu autogennego Schultza, Jacobsona, Maxwella Nalza oraz Richarda Lazarusa. W zajęciach wykorzystywana jest muzyka terapeutyczna i relaksacyjna oraz elementy aromaterapii.

Celem zajęć jest odprężenie całego organizmu oraz rozładowanie napięcia psychofizycznego.

Ludoterapia

Zajęcia obejmujące tematykę tradycji ludowych z różnych regionów Polski. Zajęcia obejmują przyśpiewki, przysłowia, powiedzenia i tańce regionalne, przygotowywane zarówno przez terapeutę jak i pensjonariuszy. Podczas zajęć uczestnicy wspólnie szukają podobieństw i różnic funkcjonujących w różnych regionach Polski.

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy poprzez trening pamięci oraz integracja w grupie.

Śpiew

Zajęcia ukierunkowane na wspólne śpiewanie znanych i lubianych piosenek, również w formie karaoke. Zajęcia obejmują naukę piosenek, śpiewanie indywidualne, śpiewania w duetach i w grupach oraz wspólne tańce.

Celem zajęć jest przede wszystkim trening pamięci oraz integracja z innymi uczestnikami grupy, zmniejszenie poczucia izolacji w grupie. Ponadto zajęcia ze śpiewu mają korzystny wpływ na dotlenienie całego organizmu i zwiększenie odczuwania pozytywnych emocji.

Zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia obejmujące zabiegi fizykoterapeutyczne oraz rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

Zajęcia edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne

Zdjęcia: Zwiedzanie Pałacu na Wyspie. Warsztaty plastyczne we wnętrzach Pałacu na Wyspie. Źródła: materiały DDP.

Najczęstszym problemem, który sygnalizują osoby cierpiące na chorobę Alzheimera jest poczucie samotności i izolacji od normalnie funkcjonującego społeczeństwa. Osoba chora, która wcześniej była bardzo aktywna, zwłaszcza boleśnie odczuwa ograniczenie jej samodzielnych możliwości kontaktowania się ze społeczeństwem. Opiekunowie obawiając się, że chory wyjdzie i zabłądzi, często wolą pozostawić go zamkniętego w domu. Sytuacja ta pogłębia frustrację chorego i często jest przyczyną agresji.

Należy pamiętać, że osoba chora (również po postawieniu diagnozy), nadal odczuwa potrzebę rozwoju własnych zainteresowań. Jeśli chory miał jakieś konkretne, szczególne zainteresowania lub hobby powinien je kontynuować, przy zachęcie i pomocy opiekunów.

Dzienny Dom Pomocy stara się spełniać te oczekiwania chorych i być placówką otwartą. Jest to zwłaszcza ważne, gdyż specyficzny przebieg choroby wymaga stosowania podwyższonych procedur bezpieczeństwa, chorzy muszą jednak czuć, że są częścią społeczeństwa. Stąd ogromny nacisk położony jest na umożliwienie im wychodzenia poza ośrodek, np.: zwiedzania wystaw tematycznych w muzeach, zabytków polskiej historii, miejsc kultu religijnego, odwiedzania zaprzyjaźnionych ambasad, np.: ambasady Austrii i Japonii oraz przedszkoli, wyjść do kina, teatru (zwiedzanie budynku, pójście na spektakl), spaceró w miejscach o szczególnie pięknym krajobrazie (Łazienki, Wilanów, Ogród Botaniczny).

Co roku organizowane są również jednodniowe wycieczki integracyjne z udziałem rodzin, zwłaszcza cenna jest współpraca z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach. Centrum Alzheimera dysponuje przestronną i dobrze wyposażoną salą widowiskową oraz konferencyjną, gdzie odbywają się liczne koncerty, pokazy taneczne, zabawy integracyjne, spotkania edukacyjne.

Zdjęcie: Koncerty organizowane w sali widowiskowe. Źródło: materiały DDP.

Podstawa wszystkich działań jest dostosowanie oferty do możliwości i potrzeb pensjonariuszy.

Cele szczegółowe obejmują następujące obszary:

cele poznawcze:

- zwiedzanie ciekawych obiektów historycznych, kulturalnych i krajobrazowych na terenie Warszawy i okolic,

- poznawanie osób spoza najbliższego otoczenia: specjalistów w danej dziedzinie, artystów muzyków, pasjonatów, dzieci i młodzieży, ciekawych ludzi,

- przedstawienie informacji na temat bieżących ważnych wydarzeń kulturalnych, religijnych, społecznych i obyczajowych,

cele emocjonalne:

- wzmocnienie poczucia własnej wartości, ważności dla otoczenia i osób bliskich,

- budowanie klimatu zrozumienia dla potrzeb kulturalnych osób chorych,

- osłabienie poczucia izolacji i kontroli, wynikającej z konieczności opieki nad chorymi,

- wzmocnienie atmosfery zaufania i przyjaźni pomiędzy pensjonariuszami uczestniczącymi w wycieczce lub innych wydarzeniach kulturalnych,

Cele w obszarze relacji:

- budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu pomiędzy uczestnikami wydarzeń;

- kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za siebie nawzajem;

Cele w obszarze usprawniania psycho - fizycznego:

- spacer na świeżym powietrzu,

- trening sprawnego szykowania się do wyjścia na określony czas,

- ćwiczenie umiejętności poruszania się w nowym terenie,

- podtrzymywanie sprawności ruchowej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem